Dự lễ có: ông Phù Công Triều, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã, các đồng chí UV.BTV Hội Nông dân xã; đại diện Chi bộ, chính quyền ấp 1 và 30 hội viên chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa tôm ấp 1.

Ban Chấp hành Chi hội ra mắt đại biểu

Ông Huỳnh Văn Xiêm được chỉ định làm Chi hội trưởng thay mặt Ban chấp hành Chi hội thông qua dự thảo Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Chi hội. Tất cả thành viên trong Hội đều thống nhất và phấn khởi vui mừng, cùng hứa sẽ thắc chặt tình đoàn kết trong chi Hội, phấn đấu thực hiện tốt các hoạt động của Hội, đặc biệt là đi đầu trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; cùng xây dựng Chi hội vững mạnh.

Chi hội là giải pháp đổi mới hình thức hoạt động của Hội, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống trong hội viên và hướng tới nhân rộng mô hình để các xã trong huyện học tập./.

                                            Hữu Văn Phêl (Hội Nông dân xã Tân Lộc)