Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân

Văn bản Hội Nông dân tỉnh

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
100-HNDTVăn bản của Trung ương Hội (chỉ đạo)06/01/2023Các Văn bản (Điều lệ hoạt động; Thông tư; hướng dẫn....) về thực hiện Qũy hỗ trợ nông dân
239-KH/HNDTKế hoạch09/12/2022Tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
304-HD/HNDTHướng dẫn16/11/2022Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
403-HD/HNDTHướng dẫn16/11/2022Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
535-KH/HNDTKế hoạch17/11/2022Tổ chức đại hội điểm cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028
632-KH/HNDTKế hoạch26/10/2022Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
729-KH/HNDTKế hoạch19/09/2022Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2022! (Có kèm Đề cương tuyên truyền)
823-KH/HNDTKế hoạch05/09/2022Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/HNDTW, ngày 07/7/2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
927-KH/HNDTKế hoạch08/09/2022Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025
1028-KH/HNDTKế hoạch08/09/2022Triển khai thực hiện Kết luận số 466-KL/HNDTW, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 5
Truy cập trong ngày : 77
Tổng lượt truy cập: 353631