Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp: Mỗi cơ sở Hội chọn 01 chi Hội Nông dân để tổ chức Đại hội điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các Chi hội khác; phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đến dự và chỉ đạo đại hội Chi hội điểm, nắm chặt tình cơ sở hội kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ những khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo cơ sở Hội tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền để đại hội chi hội được đảm bảo mục đích, yêu cầu chất lượng nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Qua đó, đến ngày 28/10, có 98/98 Chi hội tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ảnh tại đại hội Chi hội ấp 2, xã Khánh Hội

Nhìn chung, hoạt động của các chi hội trên địa bàn huyện nhiệm kỳ qua luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động có nhiều hiệu quả, trong đó: trọng tâm công tác truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Hội; chính sách có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được thực hiện kịp thời; Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, . hàng năm có 85% hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, có trên 75% hộ đăng ký đạt; các chỉ tiêu hội cấp trên giao đa phần đều đạt và vượt; tinh thần đoàn kết trong hội viên, nông dân tiếp tục được phát huy và kinh tế, đời sống ngày càng được phát triển. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả, như: Trồng táo ấp 8, xã Khánh Hội; trồng bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng ấp 14, xã Khánh An; trồng tre trái mùa ấp xã Nguyễn Phích; nuôi tôm – cua kết hợp trồng màu ấp 6, xã Khánh Hòa; chuối sấy dẻo ấp 15, xã Khánh Thuận; trồng cam sành ấp 18, xã Khánh Thuận; trồng rau an toàn trong nhà lưới ấp 7, xã Khánh Tiến...

Ảnh tại đại hội Chi hội ấp 10, xã Nguyễn Phích

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027 xác với tình hình nhiệm vụ chính trị của Hội và thực tiễn của địa phương, cụ thể như:  Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội Nông dân và các vấn đề có liên quan đến tỉnh hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động của chi Hội, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội khóa VII; đoàn kết tập hợp nông dân vào tổ chức; tổ chức triển khai và thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát huy vai trò chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; xây dựng, nhân rộng các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả; vận động hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ hỗ trợ nông dân v.v…

Ảnh tại đại hội Chi hội ấp 11, xã Khánh Thuận

Đại hội các chi hội diễn ra thành công với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, đã bầu ra Ban Chấp hành 353 đồng chí, 98 chi hội trưởng, 98 chi hội Phó. Trong đó, Ban Chấp hành cơ cấu mới 252 đồng chí, chi hội trưởng 12, chi hội phó 50; Ban Chấp hành tái cử, chi hội trưởng 86, chi hội phó 48.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đang chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở. Hội Nông dân U Minh được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và xã Khánh Thuận, huyện U Minh chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở./.

      Hồng Tiềm (HND huyện U Minh)