Năm 2020, thành phố Cà Mau sẽ tập trung nhân rộng 7 mô hình sản xuất trên 3 lĩnh vực: thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình trên khoảng 1,736 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 700 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Để kế hoạch thực hiện thành công, thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh, tập huấn, tư vấn kỹ thuật, dự kiến thành phố Cà Mau sẽ tổ chức 84 lớp chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn thành phố Cà Mau.

 

Dương Văn Nhứt

Hội Nông dân thành phố Cà Mau