Qua thực hiện Đề án “Phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014 - 2020”. Tính đến ngày 30/12/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 42 tỷ 872 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác: 6 tỷ 900 triệu đồng; Nguồn vốn cấp tỉnh: 14 tỷ đồng; Cấp huyện: 6 tỷ 097 triệu đồng. Đã giải ngân lũy kế (xoay vòng) hơn 63 tỷ đồng, cho 6.271 lượt hộ với 321 dự án theo nhóm hộ. Từ nguồn vốn và gắn với công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật Hội đã hướng dẫn thành lập được 250 Tổ hợp tác,17 Hợp tác xã, 591 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 13 chi Hội Nông dân nghề nghiệp... Nguồn vốn đã giải quyết được phần nào khó khăn về vốn, giống, phân bón... cho hộ nông dân khó khăn không có điều kiện vay vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều hộ đã trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, được tuyên dương khen thưởng; nhiều mô hình điểm, gương điển hình, cách làm hay, có những hộ thu nhập hàng năm trên 01 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 6.271 lao động nông thôn, từ đó giảm tỷ lệ mất hội viên bỏ địa phương đi làm ăn xa. Hàng năm, trung bình Hội trực tiếp hỗ trợ xóa 400 hộ hội viên nghèo. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Nguồn vốn là động lực đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của Hội và phong trào nông dân; vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021- 2025 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý cấp kinh phí triển khai thực hiện. Trong đó: Cấp tỉnh 05 tỷ đồng/năm; cấp huyện 300 - 500 triệu đồng/năm.

(Ảnh: Hội viên thu hoạch mô hình dự án QHTND "Nuôi tôm càng xanh" tại xã Tân Bằng)

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ngày 18/01/2022 về việc xét, chọn, giải ngân các Dự án năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo: 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh (trong đó: Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ Nông dân): Phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu công tác quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Theo dõi chặt chẽ việc quản lý nguồn vốn (từ tỉnh đến cơ sở). Cần “Chặt chẽ, thận trọng” trong thẩm định các Dự án: Rà soát “Thật kỹ, thật chặt, thật sâu sát” các hộ vay, quan tâm trao đổi, lắng nghe ý kiến từ địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy chính quyền, địa phương đối với Dự án đầu tư; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của nguồn vốn, nhắc nhỡ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Rà soát lại những mặt còn hạn chế đã qua đối với các cấp Hội, kịp thời hướng dẫn, khắc phục, nhất là trong nghiệp vụ chuyên môn một vài cán bộ Hội ở cấp huyện và cơ sở còn yếu; Thường xuyên theo dõi, hiệu quả các dự án; đôn đốc, nhắc nhỡ thu hồi phí, vốn đúng quy định…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố tăng cường quan tâm công tác quản lý nguồn vốn của các huyện, thành phố, thường xuyên, đôn đốc nhắc nhỡ, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc…

Qua đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả của nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh./.

Phan Thị Monl (HND tỉnh)