(Ảnh tại Hội  nghị)

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã quyết tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Công tác tuyên truyền được 7.586 cuộc có 99.974 lượt người dự (đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết); kết nạp được 3.656 hội viên (đạt 100% so với hộ nông dân đủ điều kiện vào Hội), tỷ lệ 100% hội viên được cấp, đổi thẻ (đạt 100% so với Nghị quyết); tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt gần 80% (tăng 3,5% so với đầu nhiệm kỳ); thành lập được 01 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, 124 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; 88% cán bộ chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH xã, thị trấn) có trình độ đại học; 100% cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân huyện đạt chuẩn theo quy định. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động từng bước nâng cao về chất lượng, số lượng: Có 41.866 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh, doanh giỏi các cấp, 22.106 lượt hộ đạt Danh hiệu sản xuất kinh, doanh giỏi các cấp. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần quan trọng trong phát triển các phong trào của Hội nói riêng và phát triển kinh tế, đời sống hội viên nông dân trong huyện nói chung, Huyện hội đã thực hiện 26 dự án, hỗ trợ 272 hội viên, số tiền 2 tỷ 265 triệu đồng và tranh thủ nguồn vốn Trung ương thực hiện 04 dự án, hỗ trợ 102 hội viên, số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng; nguồn vốn tỉnh thực hiện 09 dự án, hỗ trợ 179 hội viên, số tiền 1 tỷ 800 triệu đồng; trực tiếp hướng dẫn thành lập được 39 Tổ hợp tác sản xuất, giúp trên 1.521 lượt hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về mô hình sản xuất; về giống, vốn, tạo việc làm hơn 1.150 lượt lao động; Chi hội ấp, khóm hàng năm xóa 01 đến 02 hộ hội viên nghèo. Qua đó, có 97 hộ vươn lên thoát nghèo, 1.269 hộ vươn lên khá, giàu, đã góp phần tích cực vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn 1,42%, tăng hộ khá, giàu trong hội viên nông dân....

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp Hội trong huyện thực hiện đạt được, chỉ đạo: thời gian tới phấn đấu nhiều hơn nữa đối với các chỉ tiêu hiện nay còn thấp, như: chỉ tiêu giúp đỡ hộ nghèo, vận động đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Cố gắng phát huy kết quả đạt được và vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                            Kim Huệ (HND huyện PT)