(ành: đ/c Trần Thị Mỹ Duyên, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, phó ban quản lý QHTND tỉnh, trao vốn hỗ trợ hội viên)

       Tính đến cuối tháng 3/2021, Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Phú Tân (Cà Mau) ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân trên 2, 048 tỷ đồng. Ngân sách huyện hỗ trợ từ  497 triệu đồng, cùng với nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân  của tỉnh và Trung ương hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Phú Tân triển khai 29 dự án với số vốn 2 tỷ 460 triệu đồng, hỗ trợ cho 164 hộ hội viên  sản xuất ; thông qua các mô hình dự án Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy công tác Hội, phong trào nông dân  nhiều cơ sở vươn lên, thu hút  hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt hội. nhiều dự án đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân, nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

        Qua từng mô hình, dự án cụ thể đem lại hiệu quả, đã nâng cao vai trò  Hội Nông dân cơ sở trong việc vận động, hướng dẫn nông dân tổ chức lại  sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống cho nông dân trong vùng, giảm được hộ nghèo trong tổ chức Hội./.

 

                                                                                                                  Kim Huệ (Hội ND huyện)