Thông qua các hoạt động của các cấp Hội, đã tăng cường đoàn kết, gắn bó, tinh thần tự quản, phát huy nội lực, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh thời gian qua đã vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Môi trường là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đây là chỉ tiêu khó thực hiện nếu ý thức người dân không được đề cao. Xác định đúng nhiệm vụ của Hội, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan bảo vệ môi trường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn. Các cấp Hội có các hoạt động cụ thể, thiết thực tham gia có hiệu quả trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn như: Thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, trong sinh hoạt; đảm nhận tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; vận động nông dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm “Ngày thứ bảy xanh”; “Ngày chủ nhật xanh”; nhận xây dựng mô hình “Đường mẫu, nhà mẫu, vườn mẫu”....  tuyên truyền, tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường làng nghề; cải tạo hồ, ao, kênh mương bị ô nhiễm; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon; bảo vệ các lưu vực sông; …Hàng năm, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường; trong đó, có mô hình “Chi hội 3 không” , “Nhà sạch, vườn sạch, đường, sông không rác”, “Ngư dân chung tay bảo vệ môi trường biển”.…

Các cấp Hội tham gia xây dựng hệ thống chính trị, mà trước hết là xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức các hoạt động góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh. Chủ động tham gia giám sát, đề xuất và phản biện xây dựng các chính sách về xây dựng nông thôn mới. Cử cán bộ có năng lực, uy tín tham gia Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và tham gia giám sát việc thực hiện; tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Đề xuất và phản biện kịp thời những vấn đề chưa phù hợp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với nông dân, nhằm từng bước có giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, khó khăn, bức xúc trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Qua đó, các cấp Hội đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay  tỉnh có 46/82 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và thành phố Cà Mau được công nhận hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới nhất là trong giai đoạn tiếp theo và vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân các cấp và của cán bộ, hội viên, nông dân.

Bám sát quan điểm, mục tiêu, những nội dung trọng tâm, giải pháp, chính sách trong xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm. Chú trọng tuyên truyền vai trò của Hội Nông dân, vai trò chủ thể của nông dân và cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, nhằm phát huy, khai thác nguồn lực, sức mạnh trong dân xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đi vào chiều sâu, toàn diện, đem lại lại sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn tới từng ấp, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. Đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực; gắn tuyên truyền miệng với xây dựng các mô hình, tổ chức cán bộ, hội viên, nông dân tham quan, học tập.

Thứ hai, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập,  cải thiện đời sống nông dân, giãm nghèo bền vững.

Tuyên truyền để nông dân có trách nhiệm tham gia Đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến đất, ủng hộ, đóng góp ngày công, tiền của nhất là xây dựng giao thông nông thôn, giám sát việc xây dựng và bảo vệ, duy tu, nâng cấp kết cấu hạ tầng do nông dân đóng góp xây dựng.

 Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản thực phẩm. Gắn xây dựng mô hình kinh tế tập thể với xây dựng Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các ngành chức năng, các doanh nghiệp, các nhà khoa học hỗ trợ nông dân về vốn; kiến thức tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp; quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tăng cường đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần đẩy mạnh kết quả thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào trong điều kiện bình thường mới, để làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế của hội viên nông dân, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa, liên kết, hợp tác; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; sản xuất phải gắn với thị trường; thôi thúc ý chí không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng.

Thứ tư, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa. tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng ấp văn hóa... Phối hợp các ngành tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nông dân tham gia, giao lưu rộng rãi giữa các vùng, miền, dân tộc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động cụ thể, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, trước tiên xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức các hoạt động góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, tích cực, chủ động tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các cấp Hội kịp thời nắm bắt các vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng nông thôn mới, giải pháp phù hợp, nhất là các nội dung liên quan đến nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền các chính sách, chủ động giám sát việc thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị .

Các cấp Hội tham gia có trách nhiệm về chủ trương, quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia việc thu tiền đóng góp của dân, lộ trình xây dựng giao thông nông thôn và các công trình xây dựng khác có huy động đóng góp của dân.

Thứ sáu, phối hợp với các ngành tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cán bộ, hội viên, nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới./.

                                                                                               Ngô Hồng Quyên (HND Tỉnh)