Quang cảnh lớp

Lớp Bồi dưỡng diễn ra 05 ngày, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề cơ bản xoay quanh một số vấn đề lý luận, thực tiễn Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở; Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội Nông dân nghề nghiệp; tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện U Minh giai đoạn 2021 – 2025; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình OCOP v.v….

 

Trao Giấy chứng nhân cho học viên

Lớp bồi dưỡng trang bị thêm kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động công tác Hội, nắm vững các chuyên đề cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới”. Đồng thời, giúp các đồng chí ở chi, tổ hội mới được cơ cấu bầu vào đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027 hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương. Kết thúc lớp bồi dưỡng có 100% học viên đều được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp giấy chứng nhận./.

Đoàn Hồng Tiềm (HND huyện U Minh)