Lớp tập huấn chủ yếu gồm cán bộ chi hội, tổ Hội Nông dân và Tổ hợp tác, Hợp tác xã, có với 70 cán bộ tham gia, thông qua lớp tập huấn cán bộ được tiếp thu các nội dung theo Kết luận số 56-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tìm hiểu Luật Hợp tác xã (năm 2012), Luật Bảo hiểu xã hội; Luật Bảo hiểm y tế

Tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Minh Hiển, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh: việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ chi, tổ Hội và Tổ hợp tác, Hợp tác xã nắm vững kiến thức về kinh tế tập thể, mô hình Hợp tác xã kiểu mới và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên nông dân thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước trong phong trào nông dân của huyện

                                                                  

                                                                     Mai Hoàng Thám

                                                          Hội Nông dân huyện U Minh