(đ/c Chủ tịch Hội Nông dân huyện, khởi công xây dựng lộ nông thôn)

  • Khéo giúp dân

Tổ chức Hội ở cơ sở đã và đang trở thành điểm tựa xây dựng và giúp dân tổ chức lại sản xuất, như Hợp tác xã ươm gièo cua giống ấp Cái Trăng  (xã Hàm Rồng); Hợp tác xã (1/7) nuôi tôm ít thay nước (xã Hiệp Tùng); Tổ hợp tác nuôi sò huyết thương phẩm và nuôi tôm Tít bằng lồng (xã Lâm Hải); Tổ hợp tác trồng màu (xã Tam Giang Đông), “Dân vận khéo” đã huy động 1,26 tỷ đồng, hỗ trợ  613 nông dân mua con giống tôm, cua thực hiện mô hình sản xuất vươn lên xóa nghèo bền vững

Dự án Quỹ hỗ trợ nông dân đã tập hợp trên 200 hộ nông dân sản xuất theo hướng nông sản hàng hóa; 149 hộ thực hiện những công việc đăng ký thi đua dân vận khéo, như: nuôi vỗ cua mẹ, sản xuất cua giống, trồng khóm, nuôi tôm quản canh cải tiến, tại các khóm Sa Phô, khóm 5; khóm Tắc, Hàng Vịnh, Cái Nai (Thị trấn Năm Căn); nuôi tôm, cua kết hợp ấp Bỏ Hủ và Mai Vinh (xã Tam Giang Đông); nuôi cua thương phẩm ấp Bến Dựa (xã Tam Giang); trồng màu ấp Hiệp Tùng (xã Hiệp Tùng); nuôi sò huyết ấp Trại Lưới B (xã Hàm Rồng)

Qua tìm hiểu công tác tuyên truyền, vận động thi đua dân vận khéo gắn kết với công tác phát động cán bộ, hội viên, nông dân  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức bật huy động nội lực của nông dân thi đua, kết quả 6 tháng đầu năm huyện Năm Căn có  7.509 cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản,  12.351người đăng ký gương mẫu thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa

  • Khéo đến từng nhà

Hướng về hội viên, nông dân, năm 2019, Năm Căn các cấp Hội đã cụ thể nhiệm vụ trọng tâm của Hội, bằng công tác vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, mỗi chi là một mô hình  “Dân vận khéo”, đến nay 70 Chi hội nông dân trong  huyện đều công bố địa chỉ mô hình “dân vân khéo” trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân

Đồng loạt tổ chức 1.105 cuộc sinh hoạt để nông dân bàn, nông dân làm, nông dân kiểm tra, nông dân hưởng thụ, 28.824 lượt hội viên, nông dân được tiếp thu chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - an ninh của địa phương. Cơ sở Hội tổ chức 1.153 cuộc tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung thi đua dân vận khéo, Ban chấp hành Hội Nông dân xã, thị trấn, chi hội ấp, khóm đã tổ chức  485 cuộc hội thảo giúp hội viên, nông dân tìm hiểu kỹ thuật, mô hình nuôi tôm, nuôi cua có hiệu quả để nông dân thi đua nhân rộng

Mô hình “Dân vận khéo”, đánh trúng cái nông dân cần, qua đó, Hội đã thành lập 20 tổ hội nghề nghiệp, 25 tổ hợp tác, 5 Hợp tác xã sản xuất trên lĩnh vực nuôi tôm, cua, sò, trồng màu, ươm gièo cua giống, đã tạo động lực cho nông dân đoàn kết, gắn kết với tổ chức Hội, đồng hè cùng nhau thực hiện công việc của Hội với mô hình đem lại lợi ích cho dân, đã và đang tạo thêm sức sống mới cho phong trào nông dân vươn lên làm giàu trên từng vùng đất ngập mặn Năm Căn./.

Phạm Văn Đông - Cà Mau