Ảnh buổi giải ngân Quỹ HTND huyện cho hội viên

Tại buổi giải ngân có đồng chí Đặng Thùy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện dự chỉ đạo: thành viên Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm, cua kết hợp” được giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND huyện số tiền 100.000.000 đồng (thời gian thực hiện 18 tháng, mức phí thu 6,6%/năm). Để phát huy hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế của dự án đề ra, Hội Nông dân xã phối hợp ngành chuyên môn tập huấn hỗ trợ kiến thức khoa học, kỹ thuật, kịp thời thông tin giá cả thị trường đầu ra của sản phẩm và tuyên truyền hội viên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất,… để đạt hiệu quả kinh tế. Đồng thời, Chủ dự án phải có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở hộ vay nộp phí, trả gốc dự án đúng theo quy định và đánh giá kết quả khi dự án kết thúc để làm cơ sở cho việc tổng kết, thực hiện mô hình.

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã đầu tư cho xã 05 dự án, tổng số tiền 440.000.000 đồng cho 44 hộ vay đã đem lại hiệu quả kinh tế, đời sống được nâng lên từng bước, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương./

                                                                                               Khánh Tiền (HNDH. Năm Căn)