Trong thời gian qua, Đảng bộ, quân dân xã Nguyễn Huân luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Từ đó việc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khá tốt, điển hình, như: Tiêu chí số 1 quy hoạch; tiêu chí 3 thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 9 nhà ở dân cư; tiêu chí 12 lao động có việc làm; tiêu chí 13 tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 giáo dục và đào tạo; tiêu chí 15 y tế; tiêu chí 17 môi trường; tiêu chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 19 an ninh – quốc phòng. Trong đó, mỗi hội viên Hội Nông dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân xã Nguyễn Huân luôn cố gắng phát huy vai trò trách nhiệm của Hội, đặc biệt là trong phát động cán bộ, hội viên thực hiện đăng ký thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký thực hiện gia đình đạt chuẩn văn hóa… những nội dung đăng ký bằng những hành động, việc làm cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương và khả năng của từng hội viên, hộ hội viên; Hội Nông dân xã cũng đã được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên.

Trong tuyên truyền, vận động Hội Nông dân xã luôn quan tâm tập trung:

Tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân phải hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi Hội viên, nông dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Tuyên truyền chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Mỗi hội viên, nông dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động Hội viên, nông dân kiên cố hoá đường giao thông bộ và thuỷ, nhằm góp phần hiện hại hoá nông thôn, vận động các hộ gia đình tích cực trồng cây phân tán, trồng hàng rào cây xanh và thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Vận động mỗi hộ gia đình phải gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của Hội trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các công trình, phần việc của Hội tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ Hội viên nghèo vương lên thoát nghèo; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên, nông dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới của xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Đăng Khoa - Hội Nông dân xã Nguyễn Huân