6 tháng đầu năm các đơn vị xã, phường trong thành phố tổ chức 724 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có 12.364 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; có 10.809 hộ đăng ký học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10.852 hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phường văn minh đô thị; 9.756 hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; chi, tổ Hội tổ chức 322 cuộc sinh hoạt tìm hiểu chính sách phát triển kinh tế biển, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Vận động kết nạp 99 hội viên mới; xây dựng quỹ hội, quỹ hùn vốn được 1.177.090.000đ; nhận giúp 71 hộ nghèo xóa nghèo. Vận động ủng hội quỹ Hỗ trợ nông dân trên 134 triệu đồng; triển khai thực hiện 9 dư án, hỗ trợ 93 hộ nông dân nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; tổ chức 01 đoàn cho nông dân đi học kinh nghiệm ở thành phố Vị Thanh và thành phố Rạch Giá về các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng 117 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ mô trường, giữ gìn an ninh trật tự ở ấp, khóm. Kết quả đến nay có18/22 chỉ tiêu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị sơ kết Ban Chấp hành nhất trí thông qua 12 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

 

                                                        Dương Văn Nhứt – Hội Nông dân TP. Cà Mau