(Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trần Hoàng Nhỏ phát biểu tại Hội Nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4)

Sáng ngày 11/07/2019, Hội Nông dân tỉnh khai mạc Hội nghị BCH lần thứ 4, BCH Hội Nông dân tỉnh tập trung kết đánh giá những mặt làm được, chưa được trong công tác hội và phong trào nông dân và báo cáo tình hình hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm; trên cơ sở đánh giá, BCH đề ra những mặt công tác cần tập trung những tháng còn lại của năm 2019. Tại Hội nghị BCH lần này, Ban Thường vụ  trình ra  BCH  Đề án Ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 thông qua BCH và bầu các chức danh Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam./.

                                                                         Phạm Văn Đông