Nhằm cùng với Ủy ban nhân thị trấn Rạch Gốc xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Hội Nông dân xã thực hiện tốt vai trò phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị trấn và một số ngành địa phương đề ra các giải pháp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan về quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Thông báo số 70/TB-UBND, ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gốc về việc ra quân vận động đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2022. Sáng ngày 10/7/2022, Hội Nông dân thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Ngọc Hiển và chi bộ - Ban nhân khóm ra quân vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn. Ra quân vận động 5/9 khóm và có trên 72 lực lượng cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

(Hình ảnh ra quân hưởng ứng Tuần lễ vận động)

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế là chỉ tiêu giao của Hội cấp trên và là một trong những nhiệm vụ thực hiện chương trình an sinh xã hội ở địa phương. Vì vậy thời gian qua, Hội Nông dân thị trấn luôn tích cực tham gia thực hiện./.

Võ Thị Thanh Trúc, Hội Nông dân thị trấn Rạch Gốc