(ảnh Minh họa)

 

Ngày 24/7/2019, Hội Nông dân phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cà Mau khai giảng lớp tập huấn công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019, có 150 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV.BTV, UV.BCH, Chi Hội trưởng, Chi hội phó của Hội Nông dân xã, phường tham dự, thời gian 3 ngày cán bộ tham gia lớp được bồi dưỡng 06 chuyên đề. gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Đảng công sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam -Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại Hội VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Hội Nông dân tỉnh Cà Mau. Qua lớp tập huấn này các học viên sẽ vận dụng vào tình hình thực tế ở ấp, khóm để hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                            Dương Văn Nhứt

                                                               Hội Nông Nông dân thành phố Cà Mau