Điểm cầu Hà Nội (Ảnh: nguồn danviet.vn)

Dự tại điểm cầu Cà Mau có: các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, cán bộ Ban Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành phố Cà Mau.

Đại biểu điểm cầu Cà Mau

Hội nghị đã triển khai các văn bản: Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở và hướng dẫn về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Giải đáp những ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành phố về các văn bản Đại hội Hội Nông dân các cấp. Đại hội 4 cấp của Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội ở mỗi cấp: Đại hội cấp cơ sở, không quá 1 ngày, hoàn thành trong quý I/2023; Đại hội cấp huyện, không quá 1,5 ngày, hoàn thành trong quý II/2023; Đại hội cấp tỉnh, không quá 2 ngày, thời gian hoàn thành trong quý III/2022; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tổ chức trong quý IV/2023.

Cũng tại hội nghị, Ban chuyên môn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai Quy định số 797-QĐ/HNDTW ngày 29-7-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam; Công tác thi hành kỷ luật của Hội; Công tác giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền của hội; Công tác giám sát phản biện xã hội…

 

Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: nguồn danviet.vn)

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh:

"Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quán triệt Chỉ thị số 16 -CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, chỉ đạo Ban thường vụ cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về chủ trương, văn kiện, nhân sự và nguồn cho đại hội. Triển khai thực hiện kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn để chỉ đạo đại hội cấp dưới và kế hoạch đại hội cấp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

Các cấp Hội cần chuẩn bị văn kiện một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và đầy đủ nội dung đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên với tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Về phương án nhân sự phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Căn cứ kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội và điều kiện cụ thể của địa phương. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm của cấp huyện, cơ sở thuộc địa phương mình, lưu ý việc lựa chọn đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cần đảm bảo các yêu cầu và điều kiện: có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội có kinh ngiệm, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, đơn vị phải luôn đạt vững mạnh về công tác hội và phong trào nông dân… đồng thời phải báo cáo và xin ý kiến của ban thường vụ tỉnh, thành uỷ.

Về Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VII đến thời điểm hiện nay, Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện Điều lệ Hội khóa VII và các Quy định, Đề án, Hướng dẫn của Trung ương Hội về việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Điều lệ và các quy định của Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018-2023, thực tiễn áp dụng đã đặt ra một số vấn đề bất cập cần phải được nghiên cứu, đánh giá tổng kết và báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chính do một số vấn đề bất cập đã nảy sinh trong thực tiễn thực hiện Điều lệ Hội và các quy định của Hội về Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát của Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã cân nhắc và quyết định hướng dẫn việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Hướng dẫn số 515-HD/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phần III về nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra), cụ thể như sau:

Chủ động chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng đề án ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 (không cần có số dư) theo Điều lệ Hội, đề án, hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII đã ban hành. Đối với cấp huyện và cơ sở Hội: tạm thời chưa bầu Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở, qua tổng kết, đánh giá sẽ có kiến nghị sửa đổi quy định về ủy ban kiểm tra trong Điều lệ Hội khoá VII. Khi Điều lệ khóa VIII được Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam thông qua và ban hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sau…/.

Phan Thị Monl, HND tỉnh