Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Hướng dẫn số 168-HD/HNDTW, ngày 23/3/2020 của TW Hội Nông dân Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Căn cứ Kết luận số 317-KL/TU, ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT, ngày 02/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1169-QĐ/TU, ngày 23/10/2020).

Sau khi thực hiện quy trình sáp nhập các ban, sắp xếp phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức theo đề án được duyệt. Ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan công bố Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và phân công công chức.

Trong đó: 05 phòng, ban còn 3 ban, gồm: Văn phòng, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Xây dựng hội. Phân công đồng chí Đỗ Hoàng Tuấn, Chánh Văn phòng, đồng chí Võ Minh Hòa, Trưởng Ban Xây dựng hội, đồng chí Trần Văn Thuận, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và phân công, sắp xếp một số cán bộ, công chức cơ quan theo vị trí việc làm của Đề án.

Ảnh đ/c Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng thứ 3 từ trái sang) trao quyết định phân công nhiệm vụ các đ/c Trưởng ban

Hội nghị được cán bộ, công chức cơ quan đồng tình và chấp thuận tuyệt đối sự sắp xếp, phân công. Đồng chí Trần Văn Thuận, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội đại diện cán bộ, công chức cơ quan, phát biểu hứa hẹn "Thời gian tới cán bộ, công chức sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nổ lực, quyết tâm, phấn đấu đóng góp xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong tỉnh ngày càng vững mạnh và phát triển"./.

                                                                                                        Phan Thị Monl