Dự án “Nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp nuôi cua” có 10 hộ hội viên vay, với số tiền 200.000.000 đồng. Mô hình dự án này có 02 Tổ hợp tác ở ấp Tân Hiệp Lợi A và ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức.

Đồng chí Trịnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân xã quan tâm phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn thêm kỹ thuật, mua con giống những cơ sở có uy tín, chất lượng… để hỗ trợ cho viên thực hiện mô hình mang lại hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã nhắc nhỡ bà con sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả phí, vốn đúng hợp đồng vay vốn. Mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Hội cấp trên, góp phần cho Hội Nông dân xã hoàn thành các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết năm 2022 đã đề ra./.

Huỳnh Hoàng Phúc, Hội Nông dân xã