Nội dung: tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn; đẩy mạnh việc vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; hỗ trợ Hội viên nông dân kết nối các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý quản bá sản phẩm; tiếp tục xây dựng và nhân rộng chuỗi các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

  • Hội viên nông dân ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước
  • tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025:

1. 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông sản, thủy hải sản của hội viên, nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, không phân biệt sản xuất cho tiêu dùng trong nước với sản xuất cho xuất khẩu.

2. 100% huyện, thành phố xây dựng, nhân rộng được mô hình nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm.

3. 100% Hội Nông dân các huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

4. Mỗi huyện, thành phố trực tiếp và phối hợp xây dựng, duy trì được ít nhất 02 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Trần Văn Thuận – Ban Kinh tế - Xã hội