Ngày 19/3/2021 Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Hội Nông dân tỉnh; dự học có 15 đảng viên,  2 công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, báo cáo viên Cấp tỉnh, triển khai toàn văn nội dung 2 Nghị quyết của Đại hội cấp trên, đó là: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ X, đi sâu phân tích những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025

Qua học tập 3 Nghị quyết, 15 đảng viên, 2 công chức cơ quan viết bài thu hoạch, Chi bộ  triển khai Kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết của Đại hội Đảng; đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu thực hiện nghị quyết, đi sâu những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ Chính trị của Hội Nông dân tỉnh được giao, để góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực tiễn  trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà./.

                                                                                                             

                                                                                                                           Phạm Văn Đông