Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, Cà Mau  phát triển 4.781 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 123.111 hội viên Hội Nông dân, 34 chi hội được công nhận hoàn thành việc kết nạp "Hộ đủ điều kiện đều có hội viên, nông dân”, nâng tổng số 593/942 chi hội hoàn thành nghị quyết về công tác kết nạp nông dân vào Hội. Công tác cũng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội viên cũng được tăng cường qua đó toàn tỉnh đã  xây dựng được 142 tổ hội và 01 chi hội nghề nghiệp, 880 hộ nông dân nghèo (trong đó: 523 hộ nghèo, 357 hộ cận nghèo) được chi, tổ Hội hỗ trợ xóa nghèo trong năm 2019./.

                                                                      Phạm Văn Đông - Cà Mau