(ảnh: Tổ ươm gièo cua giống ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao được thu nhập cho tổ viên)

         Cùng với nguồn vốn của Tỉnh, của Trung ương và vận động hội viên, nông dân, Cà Mau đã triển khai 57 dự án mới với số vốn trên 10,441 tỷ đồng hỗ trợ cho 870 hộ hội viên nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả

         Thông qua dự án Quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức Hội xã, thị trấn đã triển khai xây mô hình Chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác nâng cao giá trị nông sản; nổi bật trong năm 2020 nhiều dự án, Hội cơ sở đã xây dựng và phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, gắn kết với Chương trình sản phẩm (OCop) để hỗ trợ hội viên phát triển ngành hàng nông sản đặc sản, đặc thù của địa phương

          Từ khi triển khai và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, đến cuối năm 2020 Cà Mau đã triển khai 250 dự án với số vốn trên 43,853 tỷ đồng, hỗ trợ cho 2.901 hộ hội viên vay sản xuất theo mô hình dự án.

            Kết quả kiểm tra đánh giá dự án tại cơ sở, trên 90% hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, tạo được việc làm, thu nhập tăng, nhiều hộ tham gia vươn lên khá, giàu, nhiều dự án được nhân rộng trong nông dân

                                                                                                               Phạm Văn Đông – Cà Mau