(ảnh, Hội viên xã Việt Thắng (PT) nhận vốn nhân rộng mô hình hiệu quả)

Từ tháng 1 đến cuối tháng 3 năm 2019, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau đã triển khai đầu tư 17 dự án 4,4 tỷ đồng nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, 255 hộ được hỗ trợ (bình quân mỗi hộ được đầu tư 15 – 20 triệu đồng); trong đó nguồn vốn Trung ương 1,8 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh 2,6 tỷ đồng.

Dự án QHTND tập trung chuyển giao các mô hình, như: nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi cua, nuôi sò thương phẩm, lúa – cá đồng, trồng rau màu theo quy trình VietGAP…nuôi một số loại con đặc sản.

Thông qua dự án quỹ hỗ trợ nông dân, huyện, thành phố đã thành lập 17 tổ hợp tác sản xuất, tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho 595 hội viên, nông dân tham gia dự án ./

Phạm Văn Đông